rec-pisgat-zeev

עם סיומה של שנת הלימודים , ברצוננו להודות לך מעומק הלב על תרומתך לחינוך בנותינו. השיחה שהעברת לתלמידותינו מכיתות י-יב' הייתה חשובה ביותר. היא הגבירה בהן את המודעות לסכנות, ואנו תקווה כי הרחיקה אותן ממחשבה על לקיחת הסיכונים.

יהי רצון שתזכה להמשיך ולעסוק בחינוך ילדי ישראל לעשיית הנכון והטוב, וישלח לך ה' רק נחת ובשורות טובו.