delet-ptucha-recלכבוד

אביטל גרשפלד ליטוין

מכון יסודות

אביטל יקרה,

אנו מודות לך מקרב לב על השתתפותך בפאנל ביום העיון שערכנו בנושא "זיהוי והתמודדות עם ניצול מיני בקרב מתבגרים", שנערך בסינמטק תל אביב ב- 28.1.2014.

התכנים שעלו בפאנל היו חשובים ביותר והדיון האיר את עיני המשתתפים/ות.

קיבלנו תגובות נלהבות לגבי האירוע, תכניו וארגונו ולך יש חלק בהצלחה זו.

תודה וישר כוח,

ד"ר אילנה ציגלר – מנכ"ל

עמית שר – מנהלת ארגונית רשת "דלת פתוחה""

ג'ואן זק-פייקס – מנהלת מקצועית רשת "דלת פתוחה