canabis-thc

מידע מקוצר לגבי סמים


מצורף ריכוז מידע מקוצר ובסיסי על הסמים השונים הנפוצים ביותר בתרבות הבילוי כיום.

מידע בסיסי על אלכוהול


חזרה לתפריט "ארגז הכלים לצופים" אלכוהול הוא סם הוא ממכר הוא משפיע פסיכו אקטיבית – על הרגשות ועל התפקודים הקוגניטיביים.

כמה כללי יסוד בדיאלוג עם נוער


חזרה לתפריט "ארגז הכלים לצופים" ראשית, אל תפחדו להגיד דברים ברורים ולנקוט עמדה.הקושי בדיאלוג הוא לא התוכן שאנחנו מביאים אליו אלא האופן בו...

המסר ומה אנחנו אומרים


חזרה לתפריט "ארגז הכלים לצופים" אחרי שתקראו את המידע, מה בעצם המסר? האמירה התנועתית היא "אלכוהול אתה לא צריך את זה"