מטרת החוק: חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.

הטרדה מינית והתנכלות:

א. הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

(1)  סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני
(2)  מעשים מגונים
(3)  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות. כאשר ההתייחסויות נעשות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות.
(4)  התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
(5)  התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית
(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

ב. התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית (התנכלות יכולה להיות מופנית לנפגעת ההטרדה, לעד מטעמה, או לכל צד שלישי שנקט עמדה לטובתה במסגרת ההליכים).

הטרדה מינית והתנכלות – עבירות

(א)   המטריד מינית אדם […] דינו – מאסר שנתיים.
(ב)   המתנכל לאדם […] דינו – מאסר שלוש שנים.
(ג)    המטריד מינית אדם אחר כאמור בסעיף (א) והתנכל לו כאמור בסעיף (ב), דינו – מאסר ארבע שנים.

הטרדה מינית והתנכלות – עוולות אזרחיות

(א)   הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות, והוראות פקודת הנזיקין יחולו עליהן בכפוף להוראות חוק זה.
(ב)   בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק (סכום שיעודכן כל שנה בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי)

נטל ההוכחה בתובענה במסגרת יחסי עבודה

בתובענה של עובד או של דורש עבודה בשל פגיעה על רקע הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה, תהיה חובת ההוכחה על המעסיק כי לא פגע פגיעה, אם הוכיח העובד או דורש העבודה כי חווה פגיעה לפי הסעיפים הקודמים, ובלבד שטרם חלפו שבע שנים מיום שנוצרה העילה.